Privacyverklaring

Vakantiehuis Boschwijk Vakantiehuis Boschwijk, gevestigd aan De Maren 23 8584 VP HEMELUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Maren 23 8584 VP HEMELUM
T: +31(0)621262251

Huib Volker is de Functionaris Gegevensbescherming van Vakantiehuis Boschwijk. Hij/zij is te bereiken via volker@huibvolker.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Vakantiehuis Boschwijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via volker@huibvolker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vakantiehuis Boschwijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Vakantiehuis Boschwijk verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Toestemming – Je geeft toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens om je boeking vast te kunnen leggen en je een factuur te sturen voor de verblijfskosten.

Overeenkomst – De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de boeking van je vakantie.


Geautomatiseerde besluitvorming

Vakantiehuis Boschwijk maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen waarmee besluiten over zaken (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vakantiehuis Boschwijk) tussen zit. Vakantiehuis Boschwijk gebruikt Open Office Writer.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vakantiehuis Boschwijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het boekingsformulier wordt 2 jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

Vakantiehuis Boschwijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vakantiehuis Boschwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vakantiehuis Boschwijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar volker@huibvolker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vakantiehuis Boschwijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vakantiehuis Boschwijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per e-mail contact op met: volker@huibvolker.nl