Reserverings- en huurvoorwaarden Vakantiehuis Boschwijk te Hemelum

Algemeen
Deze reserverings- en huurvoorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder. Bij boeking gaat huurder akkoord met de hieronder omschreven voorwaarden.

Reserveren
Huurder kan via e-mail of telefonisch reserveren. Verhuurder bevestigt deze reservering via e-mail. Huurder dient vervolgens binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging 50% van de totale huursom als aanbetaling over te maken aan verhuurder. Genoemde bevestiging en deze voorwaarden vormen tezamen de huurovereenkomst. Na overmaking van deze aanbetaling is de reservering bindend.

Betaling
Huurder betaalt binnen 14 dagen na dagtekening van de door verhuurder via e-mail verzonden bevestiging 50% van de totale huursom als aanbetaling aan verhuurder, tenzij anders vermeld. Bij overschrijding van de aanbetalingstermijn behoudt verhuurder zich het recht voor om de reservering als ontbonden te beschouwen en het huis weer vrij te geven voor verhuur.

Het resterende deel van de huursom dient 40 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan aan verhuurder. De borgsom dient te worden voldaan bij aankomst. Bij overschrijding van deze betalingstermijn van 40 dagen behoudt verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst te ontbinden. Er vindt dan geen restitutie van de aanbetaling plaats.  

Annulering
Annulering door huurder dient schriftelijk te geschieden aan verhuurder. Bij annulering is huurder de volgende bedragen aan verhuurder verschuldigd: 

Indien enige omstandigheid, waaronder overmacht, verhuurder noodzaakt tot annulering van de huurovereenkomst, wordt huurder hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Het tot dat moment door huurder betaalde bedrag wordt gerestitueerd. Huurder heeft niet meer of ander recht dan op het reeds betaalde bedrag.

Bijkomende kosten/waarborgsom
De huurprijs is inclusief het verbruik van gas, water en elektra. Bed-, bad-, en huishoudlinnen evenals schoonmaakkosten zijn bij de huurprijs inbegrepen. De borgsom bedraagt € 75 per boekingsperiode en dient te worden voldaan bij aankomst. Als er geen schade is toegebracht aan het appartement of de inventaris wordt dit bedrag achteraf teruggestort.

Aankomst en vertrek
Voor aanvang van de huurperiode geldt een aankomsttijd op Boschwijk vanaf 15.00 uur. 
Voor het einde van de huurperiode geldt een vertrektijd van uiterlijk 11.00 uur.

Gebruik en aansprakelijkheid
Vakantiehuis Boschwijk is ingericht voor maximaal 2 personen. Op verzoek is een bedje beschikbaar voor baby's tot 2 jaar. Het is huurder niet toegestaan om meer personen in het vakantiehuis onder te brengen en/of te laten overnachten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met verhuurder.

Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het gehuurde en is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt tijdens het verblijf. Eventuele schade die door toedoen of nalatigheid van de huurder ontstaat, wordt verrekend met de borg, onverminderd de plicht van huurder tot volledige schadevergoeding. Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de huurder dient direct te worden vergoed. Calamiteiten en schade dienen direct door huurder aan verhuurder te worden gemeld. Niet gemelde schade of vermissing van goederen worden op huurder verhaald. Van diefstal wordt onmiddellijk aangifte gedaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan en het niet functioneren van technische installaties en apparatuur. Reparatie of vervanging hiervan geven huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan. Verhuurder draagt er zorg voor dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd. 

Roken en huisdieren zijn niet toegestaan. 

Bij vertrek dienen woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer schoon en netjes te worden achtergelaten. Servies en bestek is afgewassen en opgeborgen, de vloer is veegschoon en afval brengt u naar de daarvoor bestemde containers.

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan en verlies of diefstal van eigendommen van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die huurder en/of zijn of haar reisgenoot lijdt door enige oorzaak, verband houdend met het verblijf op Boschwijk.

Op deze huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Hemelum, augustus 2016